Polityka prywatnosci

Ogólna charakterystyka ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej znajduje się krótki opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można zidentyfikować konkretną osobę. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności opisanej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane gromadzone na tej stronie internetowej są przetwarzane przez administratora strony internetowej. Dane kontaktowe administratora znajdują się w Nocie prawnej na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w momencie przekazania ich nam przez Państwa. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z którego korzystają Państwo w danej chwili lub podczas przeglądania strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony.

Jakie prawa mają Państwo do swoich danych?

Zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o Państwa przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Mają Państwo również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. W razie dalszych pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili, korzystając z adresu podanego w informacjach prawnych. Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia zewnętrzne

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, mogą zostać przeprowadzone analizy statystyczne Państwa zachowania w Internecie. Jest to możliwe głównie przy użyciu plików cookie i mechanizmów analitycznych. Analiza Państwa zachowania w Internecie jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować na podstawie tych danych. Mogą Państwo nie zgodzić się na taką analizę lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę. Poniżej zamieszczamy informacje, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z możliwości w tym zakresie.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Administratorzy tej strony traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku korzystania z niniejszej strony internetowej, zgromadzone zostaną różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można zidentyfikować konkretną osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu się to dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.elokon.com, a także w ramach prowadzonych rekrutacji lub realizacji wysyłki Newslettera jest ELOKON Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tytoniowej 22, 04-228 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000145346, NIP: 5270202006, REGON: 010088180 (dalej jako: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@elokon.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 22 812 71 38.

Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego, a w przypadku gdy podstawą pozyskiwania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje im prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności świadczącym usługi informatyczne, kadrowo-księgowe, HR oraz prawne, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem następczym. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z taką prośbą (ochronadanych@elokon.pl). Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane Państwu lub osobom trzecim w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku, gdy wymagane jest bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania wysłane do nas jako administratora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się ono z "http://" na "https://", a ikona kłódki zostanie wyświetlona w pasku adresu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane przesyłane nam przez Państwa nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o Państwa danych osobowych, które są przechowywane, jak również o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla którego zostały przetworzone. Mają Państwo również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w Nocie prawnej.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów dotyczących informacji prawnych na stronie internetowej w celu wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymania niepożądanych materiałów reklamowych, takich jak spam mailowy.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych korzystają z plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą Państwa komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie." Są one automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania przez Państwa strony. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o korzystaniu z plików cookie, tak aby mogli Państwo decydować czy zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie osobno dla każdego przypadku. Ewentualnie, Państwa przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami, zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (takich jak np. koszyk) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi, świadczonej bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowań użytkownika) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki dziennika serwera

Administrator strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas w "plikach dziennika serwera". Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub w przypadku środków poprzedzających zawarcie umowy.
Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas pytań z wykorzystaniem formularza kontaktowego, będziemy gromadzić dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i ewentualne pytania dodatkowe. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

W związku z tym wszelkie dane wpisywane przez Państwa w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. Wystarczy nieformalna wiadomość email z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. po spełnieniu Państwa żądania). Przepis ten nie narusza żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.

 

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

ELOKON Polska Sp. z o.o.
Damian Grodziński
Tytoniowa 22
04-228 Warszawa / POLAND

T. +48 22 812 71 38
E. iod@elokon.pl

Media społecznościowe - wtyczki i narzędzia

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron z funkcjami LinkedIn jest odwiedzana, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedzili Państwo nasze strony na podstawie Państwa adresu IP. Jeśli skorzystają Państwo z przycisku "Poleć” na LinkedIn i są Państwo zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca tych stron, nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Administratorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron obsługującą wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube otrzymuje informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, YouTube umożliwia skojarzenie zachowań w sieci bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu uatrakcyjnienia naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Czcionki internetowe Google

W celu zapewnienia jednolitych czcionek, niniejsza strona wykorzystuje czcionki internetowe Google. Po otwarciu przez Państwa strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Podczas wywoływania naszej witryny internetowej zawierającej wtyczkę społecznościową, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google uświadamia sobie więc, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wówczas komputer używa standardowej czcionki.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika znajdują się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej. Jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Uaktywniliśmy na tej stronie funkcję anonimizacji adresu IP. Adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu administratora tej strony internetowej w celu oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz administratora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, iż nie będą Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Aby zapobiec zbieraniu Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie, zostanie wysłana rezygnacja z obsługi plików cookie (tzw. „opt-out cookie”): Wyłącz Google Analytics.

Dodatkowe informacje o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkownika znajdują się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych powierzonych usługodawcom zewnętrznym

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych i w pełni zastosowaliśmy się do surowych wymogów niemieckiego urzędu ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam dostosowanych do zainteresowań na podstawie danych o osobach odwiedzających, znajdujących się w posiadaniu Google i osób trzecich. Zebranych danych nie można przypisać do jednej, konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć, konfigurując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, zgodnie z sekcją "Odmowa gromadzenia danych".

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami technologii cross-device Google AdWords i DoubleClick. Usługa ta jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja umożliwia połączenie docelowych odbiorców marketingu promocyjnego tworzonego za pomocą Remarketingu Google Analytics z technologią cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu reklama może być wyświetlana w oparciu o Państwa osobiste zainteresowania, określone w na podstawie informacji o wcześniejszych aktywnościach i zachowaniach w Internecie na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) i na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu przez Państwa zgody Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google. W ten sposób każde urządzenie, które loguje się na Państwa konto Google, może korzystać z tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

W celu obsługi tej funkcji, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google dane o użytkownikach, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i pozyskania odbiorców do celów promocji reklamy technologii cross-device.

Mogą Państwo na stałe zrezygnować z remarketingu/ukierunkowania na technologię cross-device, wyłączając spersonalizowaną reklamę na koncie Google; w tym celu należy kliknąć w poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja danych zgromadzonych na koncie Google użytkownika odbywa się wyłącznie za jego zgodą, którą użytkownik może wyrazić lub wycofać z serwisu Google zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku operacji zbierania danych, które nie są połączone z kontem Google użytkownika (na przykład z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec połączenia), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań anonimowych użytkowników w celach promocyjnych.

Dodatkowe informacje i Polityka prywatności Google znajdują się pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Śledzenie konwersji Google

Niniejsza strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i strona internetowa zostaną poinformowane, że użytkownik kliknął na reklamę i wszedł na tę stronę.

Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia etykiet konwersji. Reklamodawcy nie uzyskują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo łatwo zrezygnować z tej opcji poprzez wyłączenie pliku cookie Śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ten sposób nie zostaną Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Dodatkowe informacje na temat Google AdWords i Śledzenia konwersji Google znajdują się w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o korzystaniu z plików cookie, tak aby mogli Państwo decydować czy zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie osobno dla każdego przypadku. Ewentualnie, Państwa przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami, zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Google Tag Manager

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), niniejsza strona korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie etykietami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu. Google Tag Manager po prostu wprowadza etykiety. Nie wprowadza się żadnych plików cookie i nie pozyskuje się żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne etykiety, które mogą przechwytywać dane, ale Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, dezaktywacja dotyczy wszystkich etykiet monitorowania, o ile zostały one wprowadzone za pomocą Google Tag Manager. Dodatkowe informacje na temat Menedżera Etykiet Google znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html

Użytkownik może uniemożliwić usłudze Google Tag Manager wysyłanie etykiet. W tym celu należy kliknąć na poniższy link opt-out tak, aby uruchomić plik cookie dezaktywacji Google Tag Manager w swojej przeglądarce.

Programy firmy Microsoft

Nasza oferta online wykorzystuje również, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes), śledzenie konwersji firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeśli używają Państwo reklamy Microsoft Bing w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, Microsoft Bing Ads umieści cookie na Państwa komputerze. Wówczas możemy się upewnić, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i znalazł się na wcześniej określonej stronie docelowej (strona konwersji). Dowiadujemy się jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, którzy zostali następnie przekierowani na stronę konwersji. Nie są udostępniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo odrzucić przechowywanie plików cookie wymaganych do tego celu, na przykład wyłączając automatyczne przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Na stronie internetowej Microsoftu http://https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement można znaleźć dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności danych i plików cookie używanych dla celów Microsoft Bing.

Korespondencja mailowa

W zakresie danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej:

 • celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, tj. wykonanie działań w stosunku do klienta/ kontrahenta albo potencjalnego klienta/ kontrahenta lub przedstawiciela klienta/ kontrahenta albo przedstawiciela potencjalnego klienta/ kontrahenta, m.in. w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Administratorem a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Administratorem, i we wskazanych przypadkach – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych;
 • podane danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem, realizacji umowy przez Administratora, a także prowadzenia przez niego negocjacji i podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub podjęcia współpracy handlowej; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tych celów, tj. realizację umowy lub zamiaru jej zawarcia.
Formularz kontaktowy

W zakresie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.elokon.com:

 • celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, podjęcie działań związanych z ewentualnym zamiarem zawarcia umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z obsługi takiego zapytania, tj. m.in. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, tj. do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie lub zamknięcia tematu stanowiącego pierwotne zapytanie bądź zakończenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, a w każdym przypadku – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych;
 • podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie; brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na skierowane do niego zapytanie.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji:

 • celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie aktualnej albo aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z prowadzonych rekrutacji, tj. m.in. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie dla celów kolejnych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy od momentu przekazania danych osobowych, z kolei po upływie tych okresów – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych;
 • podane danych osobowych – odnośnie do danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy; niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.
Newsletter

W zakresie danych osobowych przetwarzanych realizacji wysyłki Newslettera:

 • celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka Newslettera oraz marketing bezpośredni dotyczący produktów i usług Administratora, realizowany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany przez osobę zapisującą się do Newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1291 z późn. zm.), a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z wysyłki Newslettera;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu wypisania się z Newslettera, a po tym okresie – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych;
 • podane danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla celów realizacji wysyłki Newslettera; brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi wysyłkę Newslettera osobom, które chciałyby go otrzymywać.

Informacje zawarte w newsletterze

Jeśli chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy aktualnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz oświadczenia, że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie tego newslettera. Nie gromadzimy żadnych dodatkowych danych lub gromadzimy je jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

W związku z tym wszelkie dane wpisywane przez Państwa w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, jak również na ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera, np. poprzez kliknięcie w link "wypisz się", zamieszczony w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji newslettera do momentu anulowania subskrypcji, kiedy dane te zostaną usunięte. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla członków) pozostaną nienaruszone.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Administratorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron obsługującą wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube otrzymuje informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, YouTube umożliwia skojarzenie zachowań w sieci bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu uatrakcyjnienia naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Czcionki internetowe Google

W celu zapewnienia jednolitych czcionek, niniejsza strona wykorzystuje czcionki internetowe Google. Po otwarciu przez Państwa strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Podczas wywoływania naszej witryny internetowej zawierającej wtyczkę społecznościową, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google uświadamia sobie więc, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wówczas komputer używa standardowej czcionki.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika znajdują się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.


Prosimy o kontakt:

Jaka jest suma 6 i 8?