Połączenie spółek ELOKON Polska i ELOKON Logistics

Informacja o połączeniu ELOKON Polska i ELOKON Logistics

 

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Zarządu ELOKON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa,  zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000145346, NIP: 5270202006, REGON: 010088180, kapitał zakładowy: 100.000 zł (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że: 2 kwietnia 2024 r. doszło do połączenia Spółki z ELOKON Logistics spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa,  zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000295298, NIP: 1080004063, REGON: 141244922, kapitał zakładowy: 50.000 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej ELOKON Logistics spółka z o.o. na Spółkę (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ELOKON Logistics spółka z o.o. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Pełne aktualne dane Spółki to:

ELOKON Polska sp. z o.o.

03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 552

KRS: 0000145346

NIP: 5270202006

REGON: 010088180

kapitał zakładowy: 100.000 zł

 

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH oraz art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145) (dalej: „KC”) z dniem połączenia tj. z dniem 2 kwietnia 2024 r., Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Informujemy, że skutek ten nastąpił z mocy prawa i nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian do zawartych dotychczas przez ELOKON Logistics spółka z o.o. umów lub innych zamówień, zleceń czy porozumień.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, by od dnia połączenia wszelkie dokumenty oraz korespondencja zawierały poprawne dane Spółki – w przeciwnym wypadku mogą one wymagać korekty.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres mailowy info@elokon.pl

>>POSTANOWIENIE SĄDU WS. POŁĄCZENIA SPÓŁEK<<

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd ELOKON Polska Sp. z o. o

Wróć