Nowe wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Nowe wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 2.1?

Zmieniona wersja 2.1 "Przewodnika dotyczącego stosowania Dyrektywy maszynowej 2006/42 / UE" weszła w życie latem 2017 r. i oferuje wsparcie w zakresie interpretacji wymagań dyrektywy maszynowej. Kilka punktów zostało zmienionych, aby uczynić je bardziej zrozumiałymi.

W szczególności dotyczy to niektórych sekcji odnoszących się do " maszyn nieukończonych ", "zespołów maszyn" i "elementów bezpieczeństwa". Dodano całkowicie nową sekcję "Szczegółowe dokumenty wyjaśniające”, które dotyczą specjalnych zagadnień zatwierdzonych przez Komitet ds. Maszyn. Należy również zauważyć, że w wielu miejscach zwraca się uwagę, że w razie potrzeby maszyny nieukończone muszą być opatrzone oznakowaniem CE, jeżeli wymagają tego inne dyrektywy, nawet jeżeli dyrektywa maszynowa nie wymaga oznakowania CE w przypadku maszyn nieukończonych.

Maschinenpark
UE wymaga przestrzegania określonych przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z maszynami

W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące cztery aktualizacje:

§38 Zespoły maszyn:

Informacje dotyczące sytuacji, kiedy duże zakłady (np. linie produkcyjne) wymagają jednego oznakowania CE a kiedy poszczególne maszyny można rozpatrywać osobno.

§39 Zespoły maszyn składające się z nowych i już istniejących maszyn:

W celu ustalenia, czy włączenie nowej maszyny do zakładu powoduje, że (nowa) cała linia podlega procedurom oceny zgodności, istnieje obecnie wyraźny wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka . Ta sekcja zawiera również informacje na temat możliwości rezygnacji z odnowienia oznakowania CE tam, gdzie występują nowe zagrożenia, jeżeli obecne systemy ochronne są wystarczające.

§42 Elementy bezpieczeństwa:

Kompleksowe wyjaśnienia, w tym przykłady definicji elementów bezpieczeństwa.

§46 Maszyny nieukończone:

Tu można znaleźć wyjaśnienia różnic pomiędzy wyposażeniem wymiennym a maszynami nieukończonymi. Jako przykład maszyn nieukończonych podano roboty przemysłowe, o ile nie należą do "robotów stojących i funkcjonujących samodzielnie". Tego typu roboty zostałyby sklasyfikowane jako maszyny kompletne. Ponadto brak systemów ochronnych nie prowadzi automatycznie do tego, że kompletna maszyna jest sklasyfikowana jako maszyna nieukończona.

Więcej informacji

Zaktualizowaną wersję "Przewodnika do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE" można zobaczyć tu

Przewodnik do Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (Wersja 2.1, w języku angielskim)

Masz pytania na temat nowych wytycznych?

Doświadczony zespół ELOKON z przyjemnością udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotycze bezpieczeństwa maszyn.

Skontaktuj się z nami

Wróć